مخالفین حکم قصاص بشنوند.آنجا که مخالف و موافق می ایستند و تایید می کنند..
مخالفین حکم قصاص بشنوند.آنجا که مخالف و موافق می ایستند و تایید می کنند..
دایه مهربانتر از مادر

مخالفین حکم قصاص بشنوند.آنجا که مخالف و موافق می ایستند و تایید می کنند..

  • ۸۹۶ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۲۶ شهريور ۱۳۹۵

پاسخ به نظر: