ژاندارم منطقه
ژاندارم منطقه
همان اختلاف طبقاتی زمان شاه؛امروز هم هست.چرا هبری کاری نمی کند؟!

ژاندارم منطقه

  • ۱۰۱۷ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۵

پاسخ به نظر: