روحانی مچکریم
روحانی مچکریم
اعتراض سراسری در کشور به عملکرد دولت تدبیر،بههمراه گزارشهای مردمی،تقدیم سیمرغ بلورین به دولت تدبیر بهمراه طنز

روحانی مچکریم

  • ۶۷۸ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۵

پاسخ به نظر: