روحانی مچکریم
روحانی مچکریم
چرا رئیس جمهور عصبانیست؟؟؟!! علت توهین مستقیم رئیس جمهور و به سخره گرفتن سخنان رهبری چیست(منقل)؟؟!! گزارشهای مردمی علیه رئیس جمهوری که وعده های دروغ میدهد

روحانی مچکریم

  • ۱۱۵۸ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵

پاسخ به نظر: