میخواهم نامم و نانم را در خطر ایمانم افکنم
میخواهم نامم و نانم را در خطر ایمانم افکنم

میخواهم نامم و نانم را در خطر ایمانم افکنم

  • ۶۶۱ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۳۹۶

میخواهم نامم و نانم را در خطر ایمانم افکنم
 سخنانی تکاندهنده از خون دلهای شهید دکتر علی شریعتی

پاسخ به نظر: