رادیو مسیر 167

بسم الله النور ... بسم الله النور النور ...

2030 و ما ادراک ما 2030 !!!‏

در جریان باشید : پدر منطق فازی درگذشت ... / انجمن جهانی چراغ قوه ایران را تحریم کرد! / هرکس یک قاشق نوتلا بخورد یک پله به بهشت نزدیک میشود K / آیا روحانی با عربستان شباهتی دارد؟ / راه آزادی بسته شد K

یاد شهدا

ژن خوب هایی که اشتباه زدن !

امر ولی : پیشرفت علمی

نفوذ ، فقر و بیکاری ...

داستان صوتی : قسمت سیزدهم

پاسخ به نظر: