(جنگ با خدا) قسمت دوم {آخر}
(جنگ با خدا) قسمت دوم {آخر}

(جنگ با خدا) قسمت دوم {آخر}

  • ۵۴۴ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۰۳ آذر ۱۳۹۶

*گیربازار (جنگ با خدا) قسمت دوم {آخر} افشای سیستم ربوی بانکهای کشور...صدای فریاد اعتراضات مردمی: کدام جمهوری؟ کدام اسلامی؟...

پاسخ به نظر: