رادیو مسیر ۱۸۸

حرریففف می طلبیممم

در جریان باشید 

اگه نمیدونین پالرمو چیه این برنامه رو گوش ندید!!!!

از خدا بترس تا نوازش خدای مهربان رو لمس کنی

حاج آقا پناهیان: اینطوری دعا نکن!!!

امرولی: کسانی تبلیغ می کنند که مردم ایران خسته اند..

 

پاسخ به نظر: