این جمهوری،اسلامی نیست اگر اختلاف طبقاتی را از بین نبرد!

فریادهای شهید دکتر بهشتی بر سر مسئولین،مردم و حتی خانواده خودش!!! 

پاسخ به نظر: