صلاح کار کجاست؟
ویژه برنامه میلاد امام حسن ع

صلاح کار کجاست؟

شنونده ویژه برنامه میلاد امام حسن محتبی ع در برنامه جمال آفتاب 213 باشید

وقایعی که از به خلافت رسیدن امام حسن ع تا صلح ان حضرت اتفاق افتاد

ببینیم مردم اون زمان چه شبهتی به ما دارند و مذاکراتشون به چه نتایجی رسید

پاسخ به نظر: