کمی دیرتر
داستان صوتی

کمی دیرترداستان صوتی کمی دیرتر
روایت افرادی که مدعی همراهی امام زمانشان عج هستند ولی زمانی که باید بروند ، جا میزنند
برگرفته از کتاب کمی دیرتر سید مهدی شجاعی

در 15 قسمت
برای تهیه این محصول با 09122037813 ارتباط بکیرید

پاسخ به نظر: