به یاد شهید فرمانده سید عبدالکریم قدسی.فرمانده ای که به خاطر نجات جان نیروهاش در مقابل گلوله های تیربار دشمت قرار گرفت /
خطاب آمد که واصل شو به الطاف خداوندی

به یاد شهید فرمانده سید عبدالکریم قدسی.فرمانده ای که به خاطر نجات جان نیروهاش در مقابل گلوله های تیربار دشمت قرار گرفت /

برای شنیدن این برنامه اینجا کلیک کنید

پاسخ به نظر: