تحلیلی بر اتفاقات اخیر در کشور.آیا اغتشاش کار خود دولت بود برای ساکت کردن صدای اعتراض مردم به گرانیها؟
چرا نمی گذارند صدای اعتراض ما مردم شنیده شود؟!

تحلیلی بر اتفاقات اخیر در کشور.آیا اغتشاش کار خود دولت بود برای ساکت کردن صدای اعتراض مردم به گرانیها؟

برای شنیدن این برنامه اینجا کلیک کنید

پاسخ به نظر: