می آییم انقلابمان را پس بگیریم........امام بیا و بار دیگر در دهان دولت بزن
یکشنبه 22 بهمن نمی آییم که جشن بگیریم!!

می آییم انقلابمان را پس بگیریم........امام بیا و بار دیگر در دهان دولت بزن

برای شنیدن این برنامه اینجا کلیک کنید

پاسخ به نظر: