کدامشان نمایندگان مردمند؟...
این مجلس را باید به توپ بست؟؟!!

کدامشان نمایندگان مردمند؟...

برای شنیدن این برنامه اینجا کلیک کنید

پاسخ به نظر: