چگونه نگذاریم این انیمیشن ها و اسباب بازیها روح کودکانمان را بیمار کنند؟...
می خواهند روح کودکم را بدزدند!!!

چگونه نگذاریم این انیمیشن ها و اسباب بازیها روح کودکانمان را بیمار کنند؟...

برای شنیدن این برنامه اینجا کلیک کنید

پاسخ به نظر: